Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Cloud Projects

Η Ενότητα αυτή αφορά έργα (projects) στο Cloud επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού / δημοσίου τομέα. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τόσο οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις λύσεις / εφαρμογές όσο και οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις λύσεις, εφόσον αναφέρουν συγκεκριμένο case study πελάτη. Αναλυτικότερα:

1.1. Enterprise Cloud Project
H κατηγορία αυτή αφορά στο πώς επιχειρήσεις και οργανισμοί, αξιοποιούν λύσεις και τεχνολογίες Cloud ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις σε εταιρικό επίπεδο. Ενδεικτικά έργα, χωρίς αυτά να περιορίζονται,είναι:

1.1.1 Resource Planning
1.1.2 Project Management & Productivity
1.1.3 Workflow Management
1.1.4 Payments & Billing
1.1.5 E-Commerce & B2B
1.1.6 Financial Management & Fintech
1.1.7 Business Analytics & Intelligence
1.1.8 Business Continuity & Agile Development
1.1.9 Storage, Backup & Recovery
1.1.10 Security
1.1.11 Crypto
1.1.12 Application Development
1.1.13 Artificial Intelligence (AI)
1.1.14 Kubernetes
1.1.15 Internet of Things (IoT)
1.1.16 Data Center
1.1.17 Customer Relationship & CRM
1.1.18 ERP & Payroll
1.1.19 HRMS
1.1.20 Other

1.2. Cloud Project per Industry
H κατηγορία αυτή αφορά στο πώς επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα κλάδο δραστηριότητας (ανεξαρτήτως αριθμού προσωπικού), αξιοποιούν λύσεις και τεχνολογίες Cloud ώστε να απαντήσουν στις εξειδικευμένες προκλήσεις σε επίπεδο που βελτιώνει τη θέση τους και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Ενδεικτικοί κλάδοι επιχειρήσεων, χωρίς αυτοί να περιορίζονται, είναι:

1.2.1 Banking
1.2.2 Insurance
1.2.3 Retail
1.2.4 Telecoms & Mobile
1.2.5 Production & Manufacturing
1.2.6 Shipping
1.2.7 Healthcare (Hospital, Telemedicine)
1.2.8 Pharmaceutical
1.2.9 Energy & Utilities
1.2.10 Transport & Logistics
1.2.11 Hospitality & Tourism
1.2.12 Media, Communications & Publishing
1.2.13 Ticketing & Event Management
1.2.14 Agriculture & Farming
1.2.15 Education
1.2.16 Other

1.3. Projects per Cloud Deployment Models
H κατηγορία αυτή αφορά στο πώς επιχειρήσεις, αξιοποιούν έργα ανάλογα με τους παρακάτω μορφές Cloud ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις σε επίπεδο που βελτιώνει τη θέση τους και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση:

1.3.1 Hybrid Cloud
1.3.2 Private Cloud
1.3.3 Public Cloud

Ενότητα 2: Cloud Solution

Η Ενότητα αυτή αφορά εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με τη μορφή as-a-Service και απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή ιδιώτες. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή προμηθεύουν λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες.
Αναλυτικότερα:

2.1. SaaS Product
Η κατηγορία αυτή αφορά επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή προμηθεύουν λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Software-as-a-Service που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και ενδεικτικά αφορούν:

2.1.1 SaaS Product for Productivity
2.1.2 SaaS Product for Collaboration
2.1.3 SaaS Product for E-Commerce / E-Shops
2.1.4 SaaS Product for App / Web Development
2.1.5 SaaS Product for Business Accounting or Finance
2.1.6 SaaS Product for Management Accounting & Budgeting
2.1.7 SaaS Product for HR
2.1.8 SaaS Product for Business Management & Intelligence /Analytics
2.1.9 SaaS Product for Digital Marketing
2.1.10 SaaS Product for Sales Management
2.1.11 SaaS Product for Customer Services / CRM
2.1.12 SaaS Product for Energy & Utilities
2.1.13 SaaS Product for Project Management or Workflow Automation / PLM
2.1.14 SaaS Product for Supply Chain
2.1.15 SaaS Product for Healthcare
2.1.16 SaaS Product for E-Learning
2.1.17 SaaS Product for Entertainment, Gaming
2.1.18 SaaS Product for Ticketing or Event Management
2.1.19 SaaS Product for Hospitality & Catering
2.1.20 Other

2.2. SaaS Provider in my Industry
Εφόσον η εταιρεία εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο κλάδο, μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του καλύτερου παρόχου SaaS στον κλάδο που απευθύνεται. Ενδεικτικοί κλάδοι, χωρίς αυτοί να περιορίζονται, είναι:

2.2.1 Banking & Fintech
2.2.2 Insurance
2.2.3 Retail & E-Commerce
2.2.4 Telecoms – Mobile
2.2.5 Shipping
2.2.6 Healthcare (Hospital, Telemedicine)
2.2.7 Pharmaceutical
2.2.8 Energy & Utilities
2.2.9 Media, Communications & Publishing
2.2.10 Hospitality & Tourism
2.2.11 Transport & Logistics
2.2.12 Supply Chain & Warehouse Management
2.2.13 Education
2.2.14 Ticketing & Event Management
2.2.15 Other

2.3. Platform-as-a-Service / PaaS
Η κατηγορία αυτή αφορά εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά υπηρεσίες cloud computing που παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αναπτύσσει πάνω στην cloud υποδομή, εφαρμογές που έχει δημιουργήσει ή εφαρμογές που έχει αποκτήσει, με τη μορφή Platform-as-a-Service.
Ενδεικτικές υπηρεσίες PaaS, χωρίς αυτές να περιορίζονται, είναι:

2.3.1 Application Development
2.3.2 Αpplication Management
2.3.3 Database
2.3.4 Storage Management
2.3.5 DevOps
2.3.6 Middleware
2.3.7 Other

2.4. Infrastructure-as-a-Service / IaaS 
Η κατηγορία αυτή αφορά εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά υπηρεσίες cloud computing που παρέχουν στον χρήστη επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικά μέσα, δίκτυα, και άλλους θεμελιώδεις υπολογιστικούς πόρους με τη μορφή Infrastructure- as-a-Service.Ενδεικτικές υπηρεσίες ΙaaS, χωρίς αυτές να περιορίζονται, είναι:

2.4.1 Data Warehousing
2.4.2 Data Center Services
2.4.3 Hosting
2.4.4 Networking
2.4.5 Security
2.4.6 Storage, Backup, Recovery
2.4.7 Other

Ενότητα 3: Cloud Security

H Ενότητα αυτή αφορά προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων Cloud Security, που είτε προσφέρουν στην αγορά είτε έχουν αναπτύξει εσωτερικά για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους: Ενδεικτικά προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς αυτά να περιορίζονται, είναι:

3.1 Information Security
3.2 VPN Security Solution
3.3 Firewall Security Solution
3.4 Identity Access Management (IAM)
3.5 Security Solution for Data Management & Data Protection
3.6 Wed Security Solution
3.7 Security Solution for Email & Communication Systems
3.8 SaaS Security Solution
3.9 OpenSource Security Solution
3.10 Security Solution for Banking & Finance
3.11 Incident Management Solution
3.12 CyberSεcurity Solution

Ενότητα 4: Miscellaneous

Στην αυτή την Ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν από τους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων τους, σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των Ενοτήτων 1 έως 3. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την Ενότητα ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν.

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως 3 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως 3

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως 3 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα, κατά την κρίση της επιτροπής.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 πόντους και ένα Gold βραβείο. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Cloud Company of the Year: Το βραβείο απονέμεται στην εταιρεία που χρησιμοποιεί υπηρεσίες / λύσεις Cloud, και που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συμμετοχή της, στην Ενότητα 1και 3.

Cloud SMB Company of the Year: Το βραβείο απονέμεται στην εταιρεία με κάτω από 500 άτομα προσωπικό που χρησιμοποιεί υπηρεσίες / λύσεις Cloud, και που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συμμετοχή της, στην Ενότητα 1 και 3.

Cloud Provider* of the Year: Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία(provider), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συμμετοχή του, στις Ενότητες 1 έως 3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

Cloud Intergrator** of the Year: Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία (integrator), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συμμετοχή του, στις Ενότητες 1 έως 3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

*Ο provider προσφέρει υπηρεσίες.
** Ο integrator ειδικεύεται στη συγκέντρωση όλων εκείνων των υποσυστημάτων που εξασφαλίζουν τον αυτοματισμό και την ολοκληρωμένη λειτουργία ενός συστήματος.