Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Best Cloud Projects

Η Ενότητα αυτή αφορά έργα (projects) στο Cloud επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού / δημοσίου τομέα. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τόσο οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις λύσεις / εφαρμογές όσο και οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις λύσεις, εφόσον αναφέρουν συγκεκριμένο case study πελάτη. Κεντρικό συστατικό διαφοροποίησης είναι η καινοτομία, τα αποτελέσματα και η τελική αξία του έργου. Αναλυτικότερα:

1.1. Enterprise Cloud Project
H κατηγορία αυτή αφορά στο πώς επιχειρήσεις και οργανισμοί ( ιδιωτικοί & δημόσιοι), αξιοποιούν λύσεις και τεχνολογίες Cloud ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις σε εταιρικό επίπεδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν στο προσκήνιο πώς επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν οι εκάστοτε λύσεις, αναγράφοντας την κατηγορία / τομέα λύσεων που αφορά το κάθε έργο (πχ. ERP, CRM, κλπ.). Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πολλαπλές υποψηφιότητες στη συγκεκριμένη ενότητα. Οι αξιολογητές θα κρίνουν κάθε έργο συγκριτικά. H συγκεκριμένη κατηγορία cloud λύσης / υπηρεσίας που αφορά το έργο, εμφανίζεται στις νικητήριες υποψηφιότητες. Tα έργα μπορούν να αφορούν SaaS, PaaS και IaaS. Ενδεικτικά έργα -χωρίς αυτά να περιορίζονται – είναι:

1.1.1 Resource Planning and Customer Relationship
1.1.2 Project Management / Productivity
1.1.3 Collaboration / Conferencing
1.1.4 Workflow Management
1.1.5 Payments & billing
1.1.6 E-Commerce
1.1.7 Financial Management
1.1.8 Business Analytics & Intelligence
1.1.9 Business Continuity
1.1.10 Storage / Backup / Recovery
1.1.11 Security
1.1.12 Virtualization
1.1.13 Application Development
1.1.14 High Performance Computing
1.1.15 Data Center
1.1.16 Internet of Things
1.1.17 Other

Οδηγίες: Επιλέξτε όσες από τις υποκατηγορίες λύσεων αφορά κάθε έργο. Τα έργα αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που μια υποκατηγορία έχει μια υποψηφιότητα, αυτή ενοποιείται με άλλη συναφή, κατά την κρίση της επιτροπής.

1.2. Cloud Project per Industry
H κατηγορία αυτή αφορά στο πώς επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα κλάδο δραστηριότητας (ανεξαρτήτως αριθμού προσωπικού), αξιοποιούν λύσεις και τεχνολογίες Cloud ώστε να απαντήσουν στις εξειδικευμένες προκλήσεις σε επίπεδο που βελτιώνει τη θέση τους και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν στο προσκήνιο πώς επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν οι λύσεις, αναγράφοντας τον κλάδο. Ο συγκεκριμένος κλάδος δραστηριότητας κάθε υποψήφιου, εμφανίζεται στις νικητήριες υποψηφιότητες. Ο Πρόεδρος και η κριτική επιτροπή έχουν το δικαίωμα να διαχωρίσουν / προσθέσουν οποιονδήποτε κλάδο, ανάλογα με τη ζήτηση. Ενδεικτικοί κλάδοι επιχειρήσεων – χωρίς αυτοί να περιορίζονται – είναι:

1.2.1 Banking
1.2.2 Insurance
1.2.3 Retail
1.2.4 Telecoms
1.2.5 Production & Manufacturing
1.2.6 Shipping
1.2.7 Healthcare & Pharmaceutical
1.2.8 Energy & Utilities
1.2.9 Transport & Logistics
1.2.10 Agriculture & Farming
1.2.11 Hospitality & Tourism
1.2.12 Media, Communications & Publishing
1.2.13 Ticketing & Event Management
1.2.14 Education
1.2.15 Other

Οδηγίες: Επιλέξτε όσες από τις υποκατηγορίες λύσεων αφορά κάθε έργο. Τα έργα αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε υποκατηγορία. Σε περίπτωση που μια υποκατηγορία έχει μια υποψηφιότητα, αυτή ενοποιείται με άλλη συναφή, κατά την κρίση της επιτροπής.

1.3. Projects per Cloud Deployment Models
H κατηγορία αυτή αφορά στο πώς επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως αριθμού προσωπικού), αξιοποιούν έργα ανάλογα με τον τύπο Cloud (π.χ Private, Public) ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις σε επίπεδο που βελτιώνει τη θέση τους / προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρνουν στο προσκήνιο πώς επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν οι λύσεις βάσει του τύπου Cloud που επιλέχθηκε, αναγράφοντας τον τύπο Cloud που αφορά το κάθε έργο. Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πολλαπλές υποψηφιότητες στη συγκεκριμένη κατηγορία, ανάλογα με τον τύπο έργου που έχει υλοποιήσει. Οι αξιολογητές θα κρίνουν κάθε έργο συγκριτικά ανάλογα με τους συγκεκριμένους παρακάτω τύπους:

1.3.1 Hybrid Cloud
1.3.2 Private Cloud
1.3.3 Public Cloud

Οδηγίες: Επιλέξτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες λύσεων αφορά κάθε έργο. Τα έργα αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε κατηγορία.

Ενότητα 2: Best Cloud Solution Providers

Η Ενότητα αυτή αφορά εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με τη μορφή as-a-Service και απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή ιδιώτες. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή προμηθεύουν λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες. Κεντρικό συστατικό αξιολόγησης είναι η καινοτομία στη στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο, η τεχνολογική και τεχνική αριστεία, η αριστεία στην εκτέλεση της στρατηγικής, οι πρωτοβουλίες και βελτιώσεις των προϊόντων μέσα στη χρονιά καθώς το feedback από πελάτες / συνεργάτες.

2.1. Best SaaS Product for Enterprises
Η κατηγορία αφορά σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή προμηθεύουν λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Software-asa-Service που απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Αξιολογείται η τεχνολογική αριστεία και οι βελτιώσεις των προϊόντων / λύσεων, η υποστήριξη του πελάτη, η αριστεία στην εκτέλεση
της υπηρεσίας, το επιχειρηματικό μοντέλο ή / και το σύνολο των έργων που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν εταιρείες που διαθέτουν τουλάχιστον ένα προϊόν / λύση / υπηρεσία μέσω cloud. Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πολλαπλές υποψηφιότητες στη συγκεκριμένη κατηγορία, ανάλογα με τα προϊόντα / λύσεις / υπηρεσίες που επιθυμεί να αξιολογηθούν. Οι αξιολογητές θα κρίνουν κάθε προϊόν / λύση συγκριτικά. Ενδεικτικά προϊόντα / λύσεις αφορούν:

2.1.1 Best SaaS Product for Productivity / Project Management
2.1.2 Best SaaS Product for Collaboration
2.1.3 Best SaaS Product for E-Commerce
2.1.4 Best SaaS Product for App / Web Development
2.1.5 Best SaaS Product for Accounting / Finance / Supply Chain
2.1.6 Best SaaS Product for HR
2.1.7 Best SaaS Product for Business Management
2.1.8 Best SaaS Product for Sales Management
2.1.9 Best SaaS Product
2.1.10 Other

Οδηγίες: Διευκρινίστε το προϊόν / λύση / υπηρεσία που προσφέρετε μέσω Cloud. Οι λύσεις / υπηρεσίες αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε υποκατηγορία. Σε περίπτωση που μια υποκατηγορία έχει μια υποψηφιότητα, αυτή ενοποιείται με άλλη, κατά την κρίση της επιτροπής.

2.2. Best SaaS Product for Consumers
Η κατηγορία αφορά σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή προμηθεύουν λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Software –asa-Service που απευθύνονται σε καταναλωτές. Αξιολογείται η τεχνολογική αριστεία και οι βελτιώσεις των προϊόντων / λύσεων, η υποστήριξη των πελατών, η αριστεία στη διάθεση της υπηρεσίας, το επιχειρηματικό μοντέλο και η απήχηση της υπηρεσίας. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν εταιρείες που διαθέτουν τουλάχιστον ένα προϊόν / λύση / υπηρεσία μέσω cloud. Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πολλαπλές υποψηφιότητες στη συγκεκριμένη κατηγορία, ανάλογα με τα προϊόντα / λύσεις / υπηρεσίες που επιθυμεί να αξιολογηθούν. Οι αξιολογητές θα κρίνουν κάθε προϊόν / λύση συγκριτικά. Ο συγκεκριμένος τύπος cloud λύσης / υπηρεσίας που αφορά η κάθε υποψηφιότητα, εμφανίζεται στις νικητήριες υποψηφιότητες. Ενδεικτικά προϊόντα / λύσεις αφορούν:

2.2.1 Best SaaS Product for Information / Learning
2.2.2 Best SaaS Product for Entertainment
2.2.3 Best SaaS Product for Gaming
2.2.4 Best SaaS Product for Music
2.2.5 Best SaaS Product for Fitness / Nutrition
2.2.6 Best SaaS Product
2.2.7 Other

Οδηγίες: Διευκρινίστε το προϊόν / λύση / υπηρεσία που προσφέρετε μέσω Cloud. Οι λύσεις / υπηρεσίες αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε υποκατηγορία. Σε περίπτωση που μια υποκατηγορία έχει μια υποψηφιότητα, αυτή ενοποιείται με άλλη, κατά την κρίση της επιτροπής.

2.3. Best SaaS Provider in my Industry
Εφόσον η εταιρεία εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο κλάδο, μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του καλύτερου παρόχου
SaaS στον κλάδο που απευθύνεται. Αξιολογούνται λύσεις και υπηρεσίες με ιδιαίτερη απήχηση σε συγκεκριμένους κλάδους,
η τεχνολογική αριστεία, οι βελτιώσεις των προϊόντων / λύσεων, η υποστήριξη των πελατών, η αριστεία στη διάθεση της υπηρεσίας και το επιχειρηματικό μοντέλο και η απήχηση της υπηρεσίας. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν εταιρείες που διαθέτουν τουλάχιστον ένα προϊόν / λύση / υπηρεσία μέσω cloud. Ο συγκεκριμένος κλάδος που αφορά η κάθε υποψηφιότητα, εμφανίζεται στις νικητήριες υποψηφιότητες. Ενδεικτικοί κλάδοι – χωρίς αυτοί να περιορίζονται – είναι:

2.3.1 Banking / Fintech
2.3.2 Insurance
2.3.3 Retail / E-Commerce
2.3.4 Telecoms
2.3.5 Shipping
2.3.6 Healthcare
2.3.7 Energy & Utilities
2.3.8 Supply Chain & Warehouse Management
2.3.9 Media & Publishing
2.3.10 Hospitality & Tourism
2.3.11 Education
2.3.12 Communications & Publishing
2.3.13 Ticketing & Event Management
2.3.14 Other

Οδηγίες: Οι λύσεις / υπηρεσίες αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που μια υποκατηγορία έχει μια
υποψηφιότητα, αυτή ενοποιείται με άλλη, κατά την κρίση της επιτροπής.

2.4. Best Platform-as-a-Service / PaaS
Η κατηγορία αυτή αφορά σε εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά υπηρεσίες cloud computing που παρέχουν στον χρήστη
τη δυνατότητα να αναπτύσσει πάνω στην cloud υποδομή, εφαρμογές που έχει δημιουργήσει ή εφαρμογές που έχει αποκτήσει, με τη μορφή Platform-as-a-Service. Κεντρικό συστατικό αξιολόγησης είναι η καινοτομία στη στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο, η τεχνολογική και τεχνική αριστεία, η αριστεία στην εκτέλεση της υπηρεσίας καθώς και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και το feedback από τους πελάτες. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν εταιρείες που διαθέτουν τουλάχιστον μια λύση / υπηρεσία μέσω cloud. Ένας υποψήφιος μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να υποβάλει άνω της μιας υποψηφιότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία, ανάλογα με τις υπηρεσίες / λύσεις που επιθυμεί να αξιολογηθούν. Οι αξιολογητές θα κρίνουν κάθε υπηρεσία / λύση συγκριτικά. Ο συγκεκριμένος τύπος cloud λύσης / υπηρεσίας που αφορά η κάθε υποψηφιότητα, εμφανίζεται στις νικητήριες υποψηφιότητες. Ενδεικτικές υπηρεσίες PaaS – χωρίς αυτές να περιορίζονται – είναι:

2.4.1 Application Development
2.4.2 Application Management
2.4.3 Database
2.4.4 Storage Management
2.4.5 Configuration Management
2.4.6 Middleware
2.4.7 O/S
2.4.8 DevOps
2.4.9 Other

Οδηγίες: Οι λύσεις / υπηρεσίες αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε υποκατηγορία. Σε περίπτωση που μια υποκατηγορία έχει
μια υποψηφιότητα, αυτή ενοποιείται με άλλη, κατά την κρίση της επιτροπής.

2.5. Best Infrastructure-as-a-Service / IaaS
Η κατηγορία αυτή αφορά σε εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά υπηρεσίες cloud computing που παρέχουν στον
χρήστη επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικά μέσα, δίκτυα, και άλλους θεμελιώδεις υπολογιστικούς πόρους με τη μορφή asa-Service. Κεντρικό συστατικό αξιολόγησης είναι η καινοτομία στη στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο, η τεχνολογική και τεχνική αριστεία, η αριστεία στην εκτέλεση της υπηρεσίας καθώς και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και το feedback από τους πελάτες. Υποψηφιότητα
μπορούν να υποβάλουν εταιρείες που διαθέτουν τουλάχιστον μια λύση / υπηρεσία μέσω cloud. Ένας υποψήφιος μπορεί,
εφόσον επιθυμεί, να υποβάλει άνω της μιας υποψηφιότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία, ανάλογα με τις υπηρεσίες /
λύσεις που επιθυμεί να αξιολογηθούν. Οι αξιολογητές θα κρίνουν κάθε υπηρεσία / λύση συγκριτικά. Ο συγκεκριμένος
τύπος cloud λύσης / υπηρεσίας που αφορά η κάθε υποψηφιότητα, εμφανίζεται στις νικητήριες υποψηφιότητες. Ενδεικτικές
υπηρεσίες PaaS – χωρίς αυτές να περιορίζονται – είναι:

2.5.1 Data warehousing
2.5.2 Hosting
2.5.3 High Performance Computing
2.5.4 Networking
2.5.5 Security
2.5.6 Storage, Backup, Recovery
2.5.7 Data Center Services
2.5.8 Other

Οδηγίες: Επιλέξτε την κατηγορία υπηρεσιών / λύσεων. Οι λύσεις / υπηρεσίες αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε κατηγορία. Σε
περίπτωση που μια υποκατηγορία έχει μια υποψηφιότητα, αυτή ενοποιείται με άλλη, κατά την κρίση της επιτροπής.

Βραβεία

Gold – Silver – Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 1 και 2.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στις Ενότητες 1 και 2 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στις Ενότητες 1 και 2

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στις Ενότητες 1 και 2 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής.

Κορυφαία Βραβεία
Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία όλων των επιμέρους βραβευμένων υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω ενότητες, με την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 14 πόντους. Συγκεκριμένα κάθε βραβείο θα λαμβάνει: Gold βραβείο 7 πόντους, Silver βραβείο 3 πόντους και Bronze βραβείο 1 πόντο (για όλες τις υπόλοιπες ενότητες).

Cloud User of the Year:
Το βραβείο απονέμεται στην εταιρεία που χρησιμοποιεί υπηρεσίες / λύσεις Cloud, και που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συμμετοχή της, στην Ενότητα 1.

Cloud SMB User of the Year:
Το βραβείο απονέμεται στην εταιρεία με κάτω από 500 άτομα προσωπικό που χρησιμοποιεί υπηρεσίες / λύσεις Cloud, και που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συμμετοχή της, στην Ενότητα 1.

Cloud Provider of the Year:
Το βραβείο απονέμεται σε πάροχο σχετικών υπηρεσιών / λύσεων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συμμετοχή του, στις Ενότητες 1 & 2.

Ο Πρόεδρος και η Κριτική Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να μην αποδώσουν κορυφαίο βραβείο εφόσον κρίνουν.