Κρατήστε με ενήμερο για τα Cloud Computing Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Cloud Projects

Η Ενότητα αυτή αφορά έργα (projects) στο Cloud επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού & δημοσίου τομέα. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τόσο οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις λύσεις / εφαρμογές όσο και οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις λύσεις, εφόσον αναφέρουν συγκεκριμένο case study πελάτη. Αναλυτικότερα:

1.1. Enterprise Cloud Project
H κατηγορία αυτή αφορά στο πώς επιχειρήσεις και οργανισμοί, αξιοποιούν λύσεις και τεχνολογίες Cloud ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις σε εταιρικό επίπεδο. Ενδεικτικά έργα / λύσεις, χωρίς αυτά να περιορίζονται, είναι:

1.1.1 Resource Planning
1.1.2 Project Management
1.1.3 Workflow Management
1.1.4 Payment / Billing / e – Invoicing
1.1.5 E-Commerce & B2B
1.1.6 Financial Management & Fintech
1.1.7 Business Analytics & Intelligence
1.1.8 Business Continuity
1.1.9 Storage, Backup & Recovery
1.1.10 Security
1.1.11 Application Development
1.1.12 Artificial Intelligence
1.1.13 Kubernetes
1.1.14 IοΤ
1.1.15 Data Center
1.1.16 CRM
1.1.17 ERP
1.1.18 HRMS
1.1.19 Other

1.2. Industry Cloud Project
H κατηγορία αυτή αφορά στο πώς επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα κλάδο δραστηριότητας, αξιοποιούν λύσεις και τεχνολογίες Cloud ώστε να απαντήσουν στις εξειδικευμένες προκλήσεις σε επίπεδο που βελτιώνει τη θέση τους και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Ενδεικτικοί κλάδοι επιχειρήσεων, χωρίς αυτοί να περιορίζονται, είναι:

1.2.1 Banking
1.2.2 Insurance
1.2.3 Retail
1.2.4 Telecoms
1.2.5 Manufacturing
1.2.6 Shipping
1.2.7 Healthcare
1.2.8 Pharmaceutical
1.2.9 Utilities
1.2.10 Transport & Logistics
1.2.11 Hospitality & Tourism
1.2.12 Media & Publishing
1.2.13 Event Management
1.2.14 Education
1.2.15 Other

1.3. Cloud Deployment Models
H κατηγορία αυτή αφορά στο πώς επιχειρήσεις, αξιοποιούν έργα ανάλογα με τους παρακάτω μορφές Cloud ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις σε επίπεδο που βελτιώνει τη θέση τους και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση:

1.3.1 Hybrid Cloud
1.3.2 Private Cloud
1.3.3 Public Cloud

Ενότητα 2: Cloud Solution

Η Ενότητα αυτή αφορά εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με τη μορφή as-a-Service και απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή ιδιώτες. Αναλυτικότερα:

2.1. SaaS Product
Η κατηγορία αυτή αφορά επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή προμηθεύουν λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Software-as-a-Service που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και ενδεικτικά αφορούν, χωρίς να περιορίζονται, σε:

2.1.1 SaaS Product for e-Commerce / e- Invoicing
2.1.2 SaaS Product for HRΜ
2.1.3 SaaS Product for ERP
2.1.3 SaaS Product for Digital Marketing
2.1.4 SaaS Product for Business Finance
2.1.5 SaaS Product for Management Accounting & Budgeting
2.1.6 SaaS Product for App & Web Development
2.1.7 SaaS Product for CRM
2.1.8 SaaS Product for Utilities
2.1.9 SaaS Product for Healthcare
2.1.10 SaaS Product for Event Management & Entertainment
2.1.11 SaaS Product for Tourism & Hospitality
2.1.12 SaaS Product for Supply Chain
2.1.13 Other

2.2. SaaS Provider in my Industry
Η κατηγορία αυτή αφορά επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή προμηθεύουν λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Software-as-a-Service που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο κλάδο. Ενδεικτικά μπορούν να αφορούν τους παρακάτω επιχειρηματικούς κλάδους, χωρίς αυτοί να περιορίζονται:

2.2.1 Banking & Insurance
2.2.2 Retail & E-Commerce
2.2.3 Healthcare & Pharmaceutical
2.2.4 Telecoms
2.2.5 Shipping
2.2.6 Utilities
2.2.7 Tourism & Hospitality
2.2.8 Transport & Logistics
2.2.9 Manufacturing
2.2.10 Supply Chain
2.2.11 Agriculture
2.2.12 Media & Publishing
2.2.13 Education
2.2.14 Other

2.3. Cloud Computing Service Models

2.3.1 Platform-as-a-Service / PaaS
Η κατηγορία αυτή αφορά εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά υπηρεσίες cloud computing που παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αναπτύσσει πάνω στην cloud υποδομή, εφαρμογές που έχει δημιουργήσει ή εφαρμογές που έχει αποκτήσει, με τη μορφή Platform-as-a-Service. Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

  • Application Development & Management
  • Storage Management
  • Database
  • DevOps
  • Middleware

2.3.2 Infrastructure-as-a-Service / IaaS
Η κατηγορία αυτή αφορά εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά υπηρεσίες cloud computing που παρέχουν στον χρήστη επεξεργαστική ισχύ, αποθηκευτικά μέσα, δίκτυα και άλλους θεμελιώδεις υπολογιστικούς πόρους με τη μορφή Infrastructure- as-a-Service. Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

  • Data Warehousing
  • Data Center
  • Hosting & Networking
  • Storage Management

Ενότητα 3: Cloud Security

H Ενότητα αυτή αφορά προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων Cloud Security, που είτε προσφέρουν στην αγορά είτε έχουν αναπτύξει εσωτερικά για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους: Ενδεικτικά προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς αυτά να περιορίζονται, είναι:

3.1 Information Security
3.2 VPN Security Solution
3.3 Firewall Security Solution
3.4 Identity Access Management
3.5 Security Solution for Data Management
3.6 Wed Security Solution
3.7 Security Solution for Email & Communication Systems
3.8 SaaS Security Solution
3.9 Cyber Security Solution
3.10 Security Solution for Banking & Finance
3.11 Other

* Other
Σε αυτήν την κατηγορία υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες της ενότητας. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία “Other” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες – Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως 3 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως 3

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως 3 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα, κατά την κρίση της επιτροπής.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 πόντους και ένα Gold βραβείο. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Cloud Company of the Year
Το βραβείο απονέμεται στην Το βραβείο απονέμεται στην εταιρεία που χρησιμοποιεί υπηρεσίες / λύσεις Cloud, και που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συμμετοχή της, στις ενότητες των βραβείων.

Cloud Provider of the Year
Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία (provider), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συμμετοχή του, στις ενότητες των βραβείων, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.
*Ο provider προσφέρει υπηρεσίες.