Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα Cloud Computing Awards 2021 powered by Office Line, μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα επιχειρήσεις, οργανισμοί και πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής. Δείτε αναλυτικά τους υποψήφιους σε κάθε κατηγορία βράβευσης.

Μια υποψηφιότητα που πρόκειται να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέρ-γειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην κατηγορία «Άλλο» πρέπει σαφώς να αναφέρουν πώς ονομάζεται η κατηγορία που επιθυμούν να διαγωνιστούν. Ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων που είναι η Παρασκευή, 2 Απριλίου, 2021:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασµούς που θα σας υποδείξουµε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]
 • Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τον διοργανωτή

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούµενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Boussias Communications»).
Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

3. Περιγραφή & Στοιχεία της Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτοµία, τα οφέλη και τα αποτελέσµατα που είχε, σύµφωνα µε την κατηγορία που συµµετέχει, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριµένη κατηγορία.

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

5. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητας σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν συνάδουν με τα παραπάνω.

6. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

7. Gallery (προαιρετικά) (αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

8. Γραφήματα (προαιρετικά) (αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

9. Case Study Video link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Φιλιππόπουλος, Director of Informatics and Engineering Division Hellenic American University| Nashua, New Hampshire| USA , Assistant Professor Cyprus International Institute of Management MSc Shipping Operations & Management, ex. Head Of ICT/IS Department Angelicoussis Group, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους των φορέων του χώρου καθώς και έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς.

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα πραγµατοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή και οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην υποβολή συµµετοχής και λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω Κριτήρια Αξιολόγησης είναι:
 • Δημιουργικότητα & Στρατηγική
  Θα αξιολογηθούν η δημιουργικότητα, η στρατηγική και η υλοποίηση της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου, σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς.
 • Αποτελεσματικότητα
  Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί αλλά και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς.
 • Καινοτοµία
  Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Cloud Computing ως προς την καινοτομία τους (Scalability, Virtualization, Methodology, Business Model, Elasticity, Load and Tenant Balancing, Availability, Security, Operability & Metering, κλπ.)

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε µαζί µας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Η διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή, η διοργάνωση θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα. Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισµό των κριτών σε οµάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγµατοποιούν σε βάθος µελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθµολογούν:
 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται
 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτές

Τα µέλη των Επιτροπών µπορούν επίσης να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθµολόγηση κάποιας άλλης υποψηφιότητας, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρµα αξιολόγησης. Από τη βαθµολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Ο Πρόεδρος και η Κριτική Επιτροπή έχουν το δικαίωμα να διαχωρίσουν / συγχωνεύσουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες των ενοτήτων.

Κόστος υποψηφιότητας

 • Από 1 – 2 υποψηφιότητες: 300 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα
 • Από 3 και πάνω: 220 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα
 • Από 9 και πάνω: 180 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα
 • Από 21 και άνω: 160 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Χορηγός Τίτλου

Office Line S.A. is an internationally recognized leading Cloud Solutions Provider and Digital Transformation company, empowering customers’ specific business requirements aiming at delivering integrated services that help enterprises accelerate their digital transformation journey and embrace new technology shifts. Since the establishment 24 years ago, the company has developed a strong financial performance with substantial progress in revenue sizes, achieving an impressive YoY growth. Office Line’s unique offering makes us the Partner of Choice for an enterprise or organization, who looks to achieve their business goals by adopting new technology shifts, including:

• Cloud Infra & Αpps
• Modern Workplace
• Cyber Security
• Data & AI

Office Line has been established as a Top Microsoft partner in Greece, showcasing several unique achievements: a continuously trusted Gold cloud Microsoft Partner, a Microsoft Partner of the Year for 2019 & 2020 for Greece, a distinguished Microsoft FastTrack Ready Partner among 300 listed across the globe.

The company holds 5 Advanced Specializations for Windows & SQL Server Migration to Azure, Windows Virtual Desktop on Azure, Calling for Microsoft Teams, Identity and Access Management and Threat Protection, ranking among the Top Microsoft partners globally, who demonstrated a deep know-how in deploying azure cloud solutions.

We are here to support you on your digital transformation journey and empower you to achieve more

Join Us

Χρυσός Χορηγός

InTTrust was founded in 2006 as an IT Consulting, Technology and Digital solutions provider. During these 15 years, InTTrust has built a significant track record of Implementation and Support services, IT Managed Services, Cloud Infrastructure Managed Services, MSaaS (Monitoring and Support as a Service), BaaS (Backup as a Service), DSaaS (Databases Services as a Service), SAPaaS (SAP as a Service) Design and Implementation of Private/Public/Hybrid Cloud services.
It is part of InTTrust’s capabilities to provide Application services that include Information Management, Application development, Engineering, Data and AI, Dynamic Infrastructures services to deploy and support customers’ infrastructure onsite, in the cloud or hybrid models, DBA services, Digital Transformation Solutions, Custom Applications Development, Multi-Cloud Integration, Cloud Governance & Security, IoT and ML/AI solutions.
Our Services and Solutions development team consists of more than 100 highly experienced engineers with more than 300 Certifications on the latest technologies from leading ICT vendors ensuring the excellence of the solutions and services deployment. InTTrust is IBM Platinum Partner, Microsoft Gold Partner and Oracle Gold Partner. We solidify long-lasting relationships with our customers helping them with efficient and reliable services and solutions. After all, we make enterprise IT Infrastructure simple and we deliver what we promise.

Διοργάνωση

Official Publication

netweek